Viktig information vid köp av villa

Mäklaren

Mäklaren ska vara en opartisk mellanman som ser till både säljarens och köparens intresse. Samtidigt ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen.
Det är vanligtvis säljaren som anlitar en mäklare för ett förmedlingsuppdrag. Därmed är oftast säljaren mäklarens uppdragsgivare. Dock kan även köparen anlita en mäklare. Mäklaren har krav på att följa god fastighetsmäklarsed, oavsett om det är säljaren eller köparen som är uppdragsgivaren.

Mäklarens information om fel

Mäklaren ansvarar inte för objektets skick eller för eventuella fel i objektet, men köpare och spekulanter måste alltid informeras om sådant som kan antas vara av betydelse. Det kan handla om fel som mäklaren känner till eller har anledning att misstänka genom erfarenhet från tidigare försäljningar eller allmänna sakkunskap.

Budgivning

Vid försäljning kan budgivning förekomma. För detta finns inga lagar eller regler och säljaren kan under budgivningens gång ändra förutsättningarna. Slutpriset kan under en budgivning komma att avvika från det angivna priset. Viktigt att känna till är att säljaren alltid har fri prövningsrätt, vilket innebär att säljaren bestämmer vem som ska få köpa bostaden, när och till vilket pris.

Mäklaren är skyldig att framföra alla bud till säljaren samt att journalföra alla inkomna bud. Dessa bud sammanställs och överlämnas till både köparen och säljaren. Enligt lag måste denna sammanställning innehålla namn och kontaktuppgifter på alla budgivare. En budgivare kan alltså inte vara anonym. Dock kan budgivaren anlita ett ombud, och då är det ombudets namn och kontaktuppgifter som noteras. Affären är inte klar förrän både köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal och utväxlat detta. Mäklaren är även skyldig att framföra bud efter det att budgivningen avslutats. Muntliga överlåtelseavtal gäller inte, därför ligger det ofta i såväl köparens som säljarens intresse att så snart som möjligt underteckna överlåtelseavtal.

Köpares undersökningsplikt

Som köpare av en villa/fastighet har du undersökningsplikt, det vill säga att du måste undersöka bostaden för att få en uppfattning om bostadens skick. Beträffande fastigheter gäller reglerna 4 kap. 19 § jordabalken.

Utgångspunkten för bedömningen är att fastigheten ska stämma överens med vad som avtalats mellan köpare och säljare eller att fastigheten ska motsvara den standard som köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Om fastigheten inte uppfyller dessa krav föreligger ett fel.

Utgångspunkten för bostadens skick är att den köps i det skick den är på kontraktsdagen. Fel som borde ha upptäckts vid noggrann undersökning kan inte göras gällande när affären är avslutad. Var därför noga med att undersöka bostaden och ta gärna hjälp av någon sakkunnig för en besiktning. En besiktning är en byggnadsteknisk undersökning av ett bostadshus. Resultatet av besiktningen presenteras i ett protokoll. Finns det anmärkningar i protokollet eller påpekanden i den s.k. riskanalysen, kan det medföra att köparen får en utökad undersökningsplikt. Köparen bör då göra en fördjupad undersökning.

Vanligtvis omfattar en besiktning inte installationer som el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, eldstad och skorsten. I besiktningen ingår i regel inte heller tomten eller andra byggnader på den. För mätning av radon, buller och vattenkvalitet m.m. krävs andra typer av kontroller. Undersökningsplikten omfattar således mer än själva byggnaden.

För vidare info se dokumentet ”Köparens och säljarens ansvar för fastighetens skick” som du får av mäklaren med frågelistan.

Säljarens ansvar för utfästelser

Om säljaren lämnat garantier eller andra utfästelser om objektets skick ansvarar säljaren för dessa. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser. Mäklaren ska uppmärksamma parterna på konsekvenserna som kan följa av att säljaren gör utfästelser om objektet.

BOSTADENS STORLEK SAMT PLANRITNING

Fastighetsmäklaren kontrollmäter inte bostaden. Den köpare som anser att bostadens storlek är av väsentlig betydelse bör genomföra en uppmätning av bostaden. Avvikelser i mått, skala och utformning av planritning kan förekomma.

Hur du mäter din bostad

I broschyren "Så mäter du din bostad" från SIS och Svensk Areamätning AB kan du läsa om hur du ska gå tillväga för att mäta din bostad på rätt sätt.

Pantbrevskostnad

Pantbrev är bankens säkerhet för utlånade pengar i samband med husköp. I de flesta fastigheter finns redan uttagna pantbrev/inteckningar. Dessa följer fastigheten så banken kan alltså använda dem som säkerhet. Behöver du låna mer än det belopp som det finns pantbrev så kostar det f.n. två procent av pantbrevsbeloppet samt en avgift om f.n. 375 kr per pantbrev.

Lagfartskostnad

Stämpelskatt för lagfart eller tomträtt beräknas på köpeskillingen. Om köpeskillingen understiger taxeringsvärdet beräknas stämpelskatten på taxeringsvärdet (uppdateras 1 januari varje år). Stämpelskatt för lagfart eller tomträtt, fysisk person: 1,5 %. Stämpelskatt för lagfart eller tomträtt, juridiska personer (bolag m. fl.): 4,25 %. Till detta tillkommer en expeditionsavgift på f.n. 825 kr samt bankens avgift för lagfartsansökan.

Boendekostnadskalkyl

Kontakta mäklaren om du önskar en personligt anpassad boendekostnadskalkyl.

Ägarandelar vid fler delägare

Hur ägarandelar fördelas mellan flera delägare kan få skattemässiga konsekvenser i fråga om uppskov med tidigare och kommande vinster från bostadsförsäljningar. Fundera igenom vilka ägarandelar ni önskar och meddela mäklaren inför kontraktsskrivning. För vidare information se www.skatteverket.se eller ring 0771–567 567.

Information om kringtjänster

Vid annonsering på www.hemnet.se erhåller Reveny Mäkleri Kommanditbolag en ersättning om 120 till 1 160 kr inklusive moms.

Marknadsföring

Köparen godkänner att bostaden marknadsförs efter försäljningen med bilder, fakta om bostaden och slutpris.

Läs mer viktig information om att köpa bostad

För mer information hänvisar vi till faktablad för konsument på www.fmi.se, Fastighetsmäklarinspektionens hemsida.

Funderar du på att köpa bostadsrätt?

Via länken nedan kan du som ska köpa eller sälja bostadsrätt ta del av viktig information för att du ska få så bra koll som möjligt kring ansvarsområden, undersökningsplikt, kostnader med mera.

Viktig information om köp av bostadsrätt
Denna sida använder cookies

För att förse dig med bästa möjliga upplevelse använder vi cookies. Genom att använda siten godkänner du användning av cookies.

Hej!

Webbläsaren du använder är föråldrad. Den har kända säkerhetshål samt nackdelar och begränsad funktionalitet. Föråldrade webbläsare är ett säkerhetshot och förhindrar utvecklingen av webben på grund av deras begränsade funktionalitet samt buggar.

Vi på Reveny väljer att vara framfotade på webben och använda nya webbtekniker. Vi kan därför inte garantera att vår site fungerar på exempelvis Internet Explorer 10 och äldre.

Vi rekommenderar och använder själva Google Chrome (Ladda ner) och Firefox (Ladda ner).

Mer information om hur man uppgraderar Webbläsaranvändning i Sverige

Kontakta oss:

Tel: 031 - 761 00 11
Email: kontakt@reveny.se

Stäng detta meddelande