Ring upp mig

Fyll i kontaktformuläret nedan så återkommer vi till dig. Du når oss även på 031 - 761 00 11 och kontakt@reveny.se.

Ring upp mig
Berätta kort om varför du vill bli uppringd.
Integritet *

Viktig information

Viktig information vid köp av villa

Här nedan följer information som är viktig för dig som både köpare och säljare att veta om.

Har du frågor? Kontakta oss på kontakt@reveny.se eller 031 – 761 00 11.

Mäklaren

Mäklaren ska vara en opartisk mellanman som ser till både säljarens och köparens intresse. Samtidigt ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen.
Det är vanligtvis säljaren som anlitar en mäklare för ett förmedlingsuppdrag. Därmed är oftast säljaren mäklarens uppdragsgivare. Dock kan även köparen anlita en mäklare. Mäklaren har krav på att följa god fastighetsmäklarsed, oavsett om det är säljaren eller köparen som är uppdragsgivaren.

Mäklarens information om fel

Mäklaren ansvarar inte för objektets skick eller för eventuella fel i objektet, men köpare och spekulanter måste alltid informeras om sådant som kan antas vara av betydelse. Det kan handla om fel som mäklaren känner till eller har anledning att misstänka genom erfarenhet från tidigare försäljningar eller allmänna sakkunskap.

Budgivning

Vid försäljning kan budgivning förekomma. För detta finns inga lagar eller regler och säljaren kan under budgivningens gång ändra förutsättningarna. Slutpriset kan under en budgivning komma att avvika från det angivna priset. Viktigt att känna till är att säljaren alltid har fri prövningsrätt, vilket innebär att säljaren bestämmer vem som ska få köpa bostaden, när och till vilket pris.

Mäklaren är skyldig att framföra alla bud till säljaren samt att journalföra alla inkomna bud. Dessa bud sammanställs och överlämnas till både köparen och säljaren. Enligt lag måste denna sammanställning innehålla namn och kontaktuppgifter på alla budgivare. En budgivare kan alltså inte vara anonym. Dock kan budgivaren anlita ett ombud, och då är det ombudets namn och kontaktuppgifter som noteras. Affären är inte klar förrän både köpare och säljare undertecknat överlåtelseavtal och utväxlat detta. Mäklaren är även skyldig att framföra bud efter det att budgivningen avslutats. Muntliga överlåtelseavtal gäller inte, därför ligger det ofta i såväl köparens som säljarens intresse att så snart som möjligt underteckna överlåtelseavtal.

Köpares undersökningsplikt

Som köpare av en villa/fastighet har du undersökningsplikt, det vill säga att du måste undersöka bostaden för att få en uppfattning om bostadens skick. Beträffande fastigheter gäller reglerna 4 kap. 19 § jordabalken.

Utgångspunkten för bedömningen är att fastigheten ska stämma överens med vad som avtalats mellan köpare och säljare eller att fastigheten ska motsvara den standard som köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Om fastigheten inte uppfyller dessa krav föreligger ett fel.

Utgångspunkten för bostadens skick är att den köps i det skick den är på kontraktsdagen. Fel som borde ha upptäckts vid noggrann undersökning kan inte göras gällande när affären är avslutad. Var därför noga med att undersöka bostaden och ta gärna hjälp av någon sakkunnig för en besiktning. En besiktning är en byggnadsteknisk undersökning av ett bostadshus. Resultatet av besiktningen presenteras i ett protokoll. Finns det anmärkningar i protokollet eller påpekanden i den s.k. riskanalysen, kan det medföra att köparen får en utökad undersökningsplikt. Köparen bör då göra en fördjupad undersökning.

Vanligtvis omfattar en besiktning inte installationer som el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, eldstad och skorsten. I besiktningen ingår i regel inte heller tomten eller andra byggnader på den. För mätning av radon, buller och vattenkvalitet m.m. krävs andra typer av kontroller. Undersökningsplikten omfattar således mer än själva byggnaden.

För vidare info se dokumentet ”Köparens och säljarens ansvar för fastighetens skick” som du får av mäklaren med frågelistan.

Säljarens ansvar för utfästelser

Om säljaren lämnat garantier eller andra utfästelser om objektets skick ansvarar säljaren för dessa. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser. Mäklaren ska uppmärksamma parterna på konsekvenserna som kan följa av att säljaren gör utfästelser om objektet.

Bostadens storlek samt planritning

Fastighetsmäklaren kontrollmäter inte bostaden. Den köpare som anser att bostadens storlek är av väsentlig betydelse bör genomföra en uppmätning av bostaden. Reservation för avvikelser i mått, skala och utformning av planritning. I följande broschyr kan du läsa om hur du går tillväga för att mäta din bostad på rätt sätt. ”Så mäter du din bostad”. Broschyren baseras på den svenska standarden SS 21054:2009, det kom en ny standard 2020 med några smärre ändringar. För exakt boarea rekommenderar vi att anlita en areamätare.

Pantbrevskostnad

Pantbrev är bankens säkerhet för utlånade pengar i samband med husköp. I de flesta fastigheter finns redan uttagna pantbrev/inteckningar. Dessa följer fastigheten så banken kan alltså använda dem som säkerhet. Behöver du låna mer än det belopp som det finns pantbrev så kostar det f.n. två procent av pantbrevsbeloppet samt en avgift om f.n. 375 kr per pantbrev.

Lagfartskostnad

Stämpelskatt för lagfart eller tomträtt beräknas på köpeskillingen. Om köpeskillingen understiger taxeringsvärdet beräknas stämpelskatten på taxeringsvärdet (uppdateras 1 januari varje år). Stämpelskatt för lagfart eller tomträtt, fysisk person: 1,5 %. Stämpelskatt för lagfart eller tomträtt, juridiska personer (bolag m. fl.): 4,25 %. Till detta tillkommer en expeditionsavgift på f.n. 825 kr samt bankens avgift för lagfartsansökan.

Boendekostnadskalkyl

Kontakta mäklaren om du önskar en personligt anpassad boendekostnadskalkyl.

Ägarandelar vid fler delägare

Hur ägarandelar fördelas mellan flera delägare kan få skattemässiga konsekvenser i fråga om uppskov med tidigare och kommande vinster från bostadsförsäljningar. Fundera igenom vilka ägarandelar ni önskar och meddela mäklaren inför kontraktsskrivning. För vidare information se www.skatteverket.se eller ring 0771–567 567.

Information om kringtjänster

Den som säljer via Reveny erbjuds möjlighet att marknadsföra sin bostad på Hemnet. Vid förmedling av annonserbjudande från Hemnet Service HNS AB kan mäklarföretaget erhålla dels en administrationsersättning, dels en provisionsersättning i enlighet med vad som föreskrivs på Hemnet.se.

Marknadsföring

Köparen godkänner att bostaden marknadsförs efter försäljningen med bilder, fakta om bostaden och slutpris.

Läs mer viktig information om att köpa bostad

För mer information hänvisar vi till faktablad för konsument på www.fmi.se, Fastighetsmäklarinspektionens hemsida.

Följ oss på Facebook och Instagram

På Facebook och Instagram får du enkelt reda på när nya bostäder publiceras och du får även ta del av exklusiv information om förhandsvisningar och annat intressant för dig som är aktiv på bostadsmarknaden.

Vi använder cookies

Läs mer om våra cookies.